t h e  g r e a t  b o o k  o f  g a e l i c

a n  l e a b h a r  m ň r

 


Neach-ealain / Artist: Donald Smith
Snas-sgrěobhadair / Calligrapher: Louise Donaldson
Eadar-theangaichte aig / Translator: Norman Campbell
Roghainn / Nominator: The Literary Panel


 

’S e a phiuthar, Mŕiri, a bha sealltainn ŕs a dhčidh. Bha i oidhche Sŕbaid san eaglais agus nach ann a chaidh Coinneach a shealltainn air seann bhean a bha air an leabaidh. Chaith i an ůine ag innse dha mu Elijah, am fŕidh. Nuair a thill Coinneach dhachaigh, thuirt e ri Mŕiri gur ann comhla ri tč a phrěosanaich an dňchais a chaith e an oidhche. Thňisich e sin ag aithris seanchas na caillich mun "an cčineach ud a chaidh a thogail bodily suas a nčamh". Nuair a chrěochnaich e, cha b’ urrainn e gun a chuid fhčin a chur ris, agus seo agaibh e: "Agus ’s e cŕil a b’ ioghantaich gu lčir, an ceann dŕ latha, thuit a’ bhriogais aige nuas agus an drathars na broinn."

His sister Mary looked after him. One Sunday evening she was in church and Coinneach went to visit an old woman, who was bed-ridden. She spent time telling him about the prophet Elijah.*

When Coinneach returned home, he told Mary that he’d spent the evening with one of the ‘prisoners of Hope.’ ** And he began to recite the old woman’s story about ‘that character who was lifted bodily up to heaven.’ When he’d finished, he couldn’t resist adding his own bit to it. Here it is.

‘And the most amazing thing of all was that, two days later, his trousers – with his drawers in them – fell down to earth.’

*Kings II, 2
**John Bunyan, The Pilgrim’s Progress

 
 
poem index An Leabhar Mňr cover page next poem

 

next article


contents download subscribe archive