t h e  g r e a t  b o o k  o f  g a e l i c

a n  l e a b h a r  m ̣ r

 


Neach-ealain / Artist: Katherine Boucher-Beug
Snas-sgŕobhadair / Calligrapher: Donald Murray
Eadar-theangaichte aig / Translator: The Author
Roghainn / Nominator: The Author
 

thàinig e oirbh mar shṛn-adharcach na dheann
is sibh a’ feitheamh
mar Shùlu le sleagh

thàinig e oirbh mar tharbh
is sibh a’ feitheamh
mar mhatador le claidheamh

thàinig e oirbh mar thanca
is sibh a’ feitheamh
mar shaighdear le greinèid

thàinig e oirbh mar dhràgon
is sibh a’ feitheamh (gu h-́oranta, tha fhios)
mar an Naomh Sẹras

thàinig e oirbh le ulfhartaich chon is Talai-ḥ
ach bu sionnach sibh
nach teicheadh

thàinig e oirbh mar dh́neosor
ach b’ainmhidh ùr sibh
le Einstein nur ceann

thàinig e oirbh mar locoṃtaibh fo smùid
is sibh mar dhrochaid
an impis èirigh

thàinig e oirbh
le àrdan Napoleon,
le gaoir-chatha Genghis Khan
le tàir-chainnt Hiotlair fhèin
le ain-iochd Stailinn
le ́mpireachas Shasainn
le bodhaig de Bohuin

thàinig e oirbh
is sibh nur d́ollaid
mar iolair air creig
mar lẹmhainn na chrùban

thàinig e oirbh
le lanns is sgiath is clogaid is dos
is each is armachd is tàirneanach is fallas
is sitheadh is duslach is ràiteachas is bàs

thàinig e oirbh

ach a chlisge
le gluasad luath
le gradghluasad cruinn
le deasghluasad pongail
le snasghluasad bŕoghmhor
san robh an sàs ar n-eachdraidh gu lèir

bhoillsg stàilinn
ur tuaigh sa ghrèin
is thuit briosgbhuille
a’ sgoltadh clogaid
is claiginn

a’ deargadh
Goliat earraidich
air raon uaine

ach bhriseadh ur làmhag, a Ŕgh
is tha t’èile fhathast a dh́th oirnn

he came at you like an angry rhino
and you waiting
like a Zulu with a spear

he came at you like a bull
and you waiting
like a matador with a sword

he came at you like a tank
and you waiting
like a soldier with a grenade

he came at you like a dragon
and you waiting (ironically of course)
like Saint George

he came at you with a baying of hounds and Tally-ho
but you were a fox
that would not run

he came at you like a dinosaur
but you were a subtle creature
with Einstein in your brain

he came at you like a locomotive under steam
and you like a bridge
about to rise

he came at you
with the hauteur of Napoleon
with the battle-cry of Genghis Khan
with the vituperation of Hitler himself
with the brutality of Stalin
with the imperialism of England
with the body of de Bohun

he came at you
poised in your saddle
like an eagle on a crag
like a crouching lion

he came at you
with lance and shield and helmet and plume
and horse and armour and thunder and sweat
and impetus and dust and invective and death


he came at you

but instantly
with an agile movement
with a neat sudden movement
with a precisely executed movement
with an elegant energetic movement
on which our entire history hinged

the steel of your axe
blazed in the sun
and like a blur the blow fell
splitting helmet
and skull

displaying
an errant Goliath
red on green field

but your axe was broken, O King
And another we have yet to find

 

 

poem index An Leabhar Ṃr cover page next poem

 

next article


contents download subscribe archive